Política de privacitat

La Fundació Hortensia Herrero, en compliment del que es disposa en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i com a responsable del lloc web, informa tots els usuaris que faciliten o facilitaran les seues dades personals que estes dades seran objecte del tractament que s’haja registrat entre les activitats de tractament de la Fundació Hortensia Herrero, conforme al que es preveu en l’article 30 del Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, general de protecció de dades (d’ara en avant, RGPD), així com en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

Denominació: Hortensia Herrero, Fundación de la Comunitat Valenciana

Adreça: C/ Mar, núm. 29, planta 1a, porta 2 (46003), València

NIF: G-98409386

Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana amb el número 557-V

Adreça electrònica de contacte: rgpd@fundacionhortensiaherrero.org

INFORMACIÓ SOBRE ELS TRACTAMENTS:

La Fundació Hortensia Herrero (d’ara en avant, també denominada “la Fundació”), mitjançant la seua activitat en el Centre d’Art Hortensia Herrero (d’ara en avant, també denominat “el Centre”), realitzarà els tractaments següents:

 1. Sol·licitud d’Informació i/o contacte.
 2. Contactes de la Fundació.
 3. Compravenda d’entrades físiques i comprovació de requisits entrades gratuïtes o reduïdes, siga la seua compra en línia o física.
 4. Compravenda d’entrades en línia.
 5. Assistència a esdeveniments o activitats organitzades per la Fundació en el Centre d’Art Hortensia Herrero.
 6. Formulari d’avaluació i valoració de les visites al Centre d’Art Hortensia Herrero i a les activitats organitzades per la Fundació.
 7. Visites guiades al Centre d’Art Hortensia Herrero.
 8. Ús d’imatges en xarxes socials, notes de premsa i memòria corporativa.
 9. Videovigilància.
 10. Procés de selecció candidats lloc de treball.
 11. Relació amb artistes.
 12. Objectes perduts.
 13. Facturació.

La informació relativa a cada un es detalla a continuació:

 1. Sol·licitud d’Informació i/o contacte.
Tractament Sol·licitud d’informació i/o contacte pels usuaris a través de la pàgina web o via telefònica.
Dades Nom, cognoms i, en el cas que siga a través del formulari web, el correu electrònic. Per al cas que siga a través del telèfon, la veu.
Finalitat Gestionar les sol·licituds d’informació realitzades a la Fundació, resoldre qualsevol incidència o reclamació, així com per a qualsevol necessitat de contacte que tinga l’usuari amb la Fundació.
Legitimació Interés legítim de solucionar les consultes dels interessats, així com la mateixa sol·licitud de l’interessat.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.), però sí que existix una prestació de servicis per part de CALIBRE 360 CONSULTING, SL, que utilitza l’eina Novti, que s’erigix en encarregat de tractament i que té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació. També hi ha altres proveïdors que per la prestació normal dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, manteniment web, etc.).
Transferències internacionals de dades No existixen transferències internacionals de dades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
 1. Contactes de la Fundació.
Tractament Contactes dels quals disposa la Fundació per haver mantingut una relació prèvia amb ells i que estan interessats en les activitats del Centre o activitats relacionades amb l’art.
Dades Nom, cognoms, correu electrònic i telèfon.
Finalitat Invitació a esdeveniments i activitats del Centre (inauguracions, gales, conferències, rodes de premsa, xarrades, visites, etc.).
Legitimació Interés legítim de la Fundació i/o consentiment de l’usuari que pot retirar en qualsevol moment.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.). Existix una prestació de servicis per part de SALESFORCE, Inc, que s’erigixen en encarregats de tractament i que tenen accés a les dades com a proveïdors de la Fundació. També hi ha altres proveïdors que per la prestació normal dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, manteniment web, etc.).
Transferències internacionals de dades Existixen transferències internacionals de dades a través del CRM SALESFORCE als Estats Units que es troben legalment regulades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
 1. Compravenda d’entrades físiques i comprovació de requisits entrades gratuïtes o reduïdes, siga la seua compra en línia o física.
Tractament Compravenda d’entrades en les taquilles del Centre i comprovació de requisits per a poder accedir al Centre mitjançant entrades gratuïtes o reduïdes, siga la seua compra en línia o física.
Dades Circumstàncies al·legades per a l’obtenció d’entrades gratuïtes i/o de preu reduït, en cas que n’hi haja.
Finalitat Comprovar que es complixen els requisits per a poder accedir al Centre de manera gratuïta o amb entrada reduïda.
Legitimació L’execució del precontracte o del contracte.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.). Existix una prestació de servicis per part de MENTA GLOBE CONSULTING, SL, que s’erigix en encarregat de tractament i que té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació.
Transferències internacionals de dades No existixen transferències internacionals de dades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
 1. Compravenda d’entrades en línia
Tractament Compravenda d’entrades en línia a través dels formularis existents en la web del Centre.
Dades Nom, cognoms, DNI, correu electrònic, país de procedència, codi postal en el cas d’usuaris espanyols, edat i telèfon.
Finalitat Gestionar les sol·licituds de compra d’entrades a través de la pàgina web, així com comprovar que es complixen els requisits per a poder accedir al centre de manera gratuïta o amb entrada reduïda.

Les dades seran utilitzades per la Fundació per a l’elaboració de perfils amb finalitats estadístiques sobre el públic que visita el Centre i assistix a les seues activitats.

Legitimació L’execució del precontracte o del contracte.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers. Existix una prestació de servicis per part de TIQUETEO SPAIN, SL, i SALESFORCE, Inc, que s’erigix en encarregat de tractament i que té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació. També existixen altres proveïdors que per la prestació dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, manteniment web, etc.).
Transferències internacionals de dades Existixen transferències internacionals de dades a través del CRM SALESFORCE als Estats Units que es troben legalment regulades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
 1. Assistència a esdeveniments o activitats organitzades per la Fundació en el Centre d’Art Hortensia Herrero.
Tractament Assistència a esdeveniments o activitats organitzades per la Fundació en el Centre d’Art Hortensia Herrero.
Dades Nom, cognoms, DNI, correu electrònic, país de procedència, codi postal en el cas d’usuaris espanyols, edat i telèfon.
Finalitat Gestionar les sol·licituds d’assistència a esdeveniments o activitats, així com gestionar la seua participació en l’esdeveniment o l’activitat.

Les dades seran utilitzades per la Fundació Hortensia Herrero per a l’elaboració de perfils amb finalitats merament estadístiques sobre el públic que visita el Centre i assistix a les seues activitats.

Legitimació L’execució del precontracte o del contracte.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.). Existix una prestació de servicis per part de SALESFORCE, Inc, que s’erigix en encarregat de tractament i que té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació. També existixen altres proveïdors que per la prestació dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, manteniment web, etc.).
Transferències internacionals de dades Existixen transferències internacionals de dades a través del CRM SALESFORCE als Estats Units que es troben legalment regulades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
 1. Formulari d’avaluació i valoració de les visites al Centre d’Art Hortensia Herrero i a les activitats organitzades per la Fundació.
Tractament Formulari d’avaluació i valoració de les visites al Centre d’Art Hortensia Herrero i a les activitats organitzades per la Fundació per a conéixer l’experiència dels usuaris.
Dades Nom, cognoms, DNI, correu electrònic, país de procedència, codi postal en el cas d’usuaris espanyols, edat, telèfon, acompanyants a la visita/activitat.
Finalitat Conéixer l’opinió sobre les visites que oferim, conéixer els nostres visitants i poder millorar l’oferta del Centre i de les activitats que realitzem.

Les dades seran utilitzades per la Fundació Hortensia Herrero per a l’elaboració de perfils amb finalitats merament estadístiques sobre el públic que visita el Centre i assistix a les seues activitats.

Legitimació El teu consentiment en contestar l’enquesta de valoració que no és obligatòria.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.). Existix una prestació de servicis per part de SALESFORCE, Inc, per al cas dels esdeveniments/activitats que siguen contractats en línia, que s’erigix en encarregat de tractament i que té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació. També existixen altres proveïdors que per la prestació dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, manteniment web, etc.).
Transferències internacionals de dades Existixen transferències internacionals de dades a través del CRM SALESFORCE als Estats Units que es troben legalment regulades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
 1. Visites guiades al Centre d’Art Hortensia Herrero
Tractament Visites guiades al Centre d’Art Hortensia Herrero per a conéixer o ampliar informació sobre les seues obres, arquitectura i altres dades d’interés.
Dades Nom i imatge.
Finalitat Mostrar el Centre.
Legitimació Execució del contracte.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.). Existix una prestació de servicis per part de MENTA GLOBE CONSULTING, SL, i/o altres depenent de l’especialitat de la visita, entesos com els guies, que s’erigixen en encarregats de tractament i que tenen accés a les dades com a proveïdors de la Fundació quan interactuen amb els visitants.
Transferències internacionals de dades No existixen transferències internacionals de dades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
 1. Ús d’imatges en xarxes socials, notes de premsa i memòria corporativa.
Tractament Ús d’imatges captades en el Centre a través de xarxes socials, notes de premsa i memòria corporativa, entre altres.
Dades Imatges
Finalitat Promocionar les activitats del Centre d’Art Hortensia Herrero a través de mitjans de premsa, xarxes socials, memòries i vídeos corporatius.
Legitimació Consentiment que pots retirar en qualsevol moment.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers. Existix una prestació de servicis per part de proveïdors que per la prestació dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, manteniment web, comunicació, etc.). En els casos de publicar l’activitat a través de notes de premsa o xarxes socials, esta informació serà visualitzada pels usuaris del mitjà i la xarxa social.
Transferència internacional de dades En els casos d’Instagram, Facebook o Twitter, existixen transferències internacionals de dades perquè la seu d’estes empreses està fora de l’Espai Econòmic Europeu.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
Tractament Newsletter.
Dades Nom, cognoms, correu electrònic i interessos.
Finalitat Remetre periòdicament, per correu electrònic, comunicacions electròniques amb informació sobre les activitats realitzades per la Fundació Hortensia Herrero i el CAHH.
Legitimació En el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.). Existix una prestació de servicis per part de CALIBRE 360 CONSULTING, SL, que utilitza l’eina Novti i SALESFORCE, Inc, que s’erigix en encarregat de tractament i que té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació. També hi ha altres proveïdors que per la prestació normal dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, manteniment web, etc.).
Transferències internacionals de dades Existixen transferències internacionals de dades a través del CRM SALESFORCE als Estats Units que es troben legalment regulades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
Tractament Premsa.
Dades Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon i lloc de treball.
Finalitat Enviar les notes de premsa del Centre d’Art Hortensia Herrero, així com informació rellevant relacionada amb els projectes de la Fundació.
Legitimació En el consentiment de l’interessat, que podrà revocar en qualsevol moment.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.). Existix una prestació de serveis per part de CALIBRE 360 CONSULTING, SL, que utilitza l’eina Novti i SALESFORCE, Inc, que s’erigix en encarregat de tractament i que té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació. També hi ha altres proveïdors que per la prestació normal dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, manteniment web, etc.).
Transferències internacionals de dades Existixen transferències internacionals de dades a través del CRM SALESFORCE als Estats Units que es troben legalment regulades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
 1. Videovigilància.
Tractament Videovigilància.
Dades Imatge.
Finalitat Garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions.
Legitimació Interés públic.
Destinataris o cessions En cas que siga necessari, les imatges se cediran a Forces i Cossos de Seguretat, jutjats i tribunals.

Existix una prestació de servicis per part de PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA, que s’erigix en encarregat de tractament i que té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació. També hi ha altres proveïdors que per la prestació normal dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, etc.).

Transferències internacionals de dades No existixen transferències internacionals de dades.
Termini de conservació Les dades seran conservades durant 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o jutjats i tribunals, cas en què es conservaran pel termini que dure el procediment penal i, posteriorment, pel que siga legalment necessari.
 1. Procés de selecció candidats lloc de treball
Tractament Procés de selecció candidats lloc de treball.
Dades Nom, cognoms, dades d’ocupació, dades de formació, així com altra informació continguda en el currículum.
Finalitat Gestionar la candidatura a un procés de selecció obert o rebutjar les candidatures en cas que no existisca un procés de selecció.
Legitimació Interés legítim, així com precontracte.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers. Existix una prestació de servicis per part de proveïdors que per la prestació dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, manteniment web, etc.).
Transferències internacionals de dades No existixen transferències internacionals de dades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
 1. Relació amb artistes.
Tractament Relació amb artistes.
Dades Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, país d’origen i residència, dades fiscals i dades d’ocupació.
Finalitat Gestionar la relació de la Fundació amb artistes les obres d’art dels quals formen part del Centre amb la finalitat de mantindre el contacte, informar de possibles destinacions de les obres mòbils, sobre creativitats que es realitzen amb les seues obres, encarregar-los noves obres o convidar-los a esdeveniments.

Gestionar la relació de la Fundació amb artistes que no tenen obres en el Centre amb la finalitat d’encarregar-los obres d’art, convidar-los a esdeveniments i valorar la possibilitat de realitzar qualsevol col·laboració.

Legitimació Interés legítim, així com execució del contracte o del precontracte.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.). Existix una prestació de servicis per part de SALESFORCE, Inc, que s’erigix en encarregat de tractament i que té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació, així com de la persona que lidera la direcció artística del Centre d’Art. També hi ha altres proveïdors que per la prestació normal dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, manteniment web, etc.).
Transferències internacionals de dades Existixen transferències internacionals de dades a través del CRM SALESFORCE als Estats Units que es troben legalment regulades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
 1. Objectes perduts.
Tractament Objectes perduts.
Dades Nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, país d’origen i residència, dades fiscals i dades d’ocupació.
Finalitat Seguretat i control de recollida i entrega d’objectes extraviats o oblidats en el museu.
Legitimació Execució d’un acord.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.). Existix una prestació de servicis per part de MENTA GLOBE CONSULTING, SL, i/o PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA, que s’erigix en encarregat de tractament i que té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació. També hi ha altres proveïdors que per la prestació normal dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, etc.).
Transferències internacionals de dades No existixen transferències internacionals de dades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
Tractament Donar accés als visitants a les taquilles del Centre perquè puguen accedir a la visita sense embalums.
Dades Nom, cognoms, DNI.
Finalitat Conéixer quins usuaris del Centre estan fent ús de les taquilles per a entregar les claus i comprovar la seua devolució, així com poder contactar en cas que obliden algun objecte en la taquilla.
Legitimació Execució del contracte.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.). Existix una prestació de serveis per part de MENTA GLOBE CONSULTING, SL, i/o PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD, SA, que s’erigix com a encarregat de tractament i que té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació. També hi ha altres proveïdors que per la prestació normal dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, etc.).
Transferències internacionals de dades No existixen transferències internacionals de dades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.
 1. Facturació.
Tractament Facturació.
Dades Nom, cognoms, DNI i adreça de facturació.
Finalitat Emetre les factures sol·licitades pels usuaris.
Legitimació Execució del contracte.
Destinataris o cessions No existixen cessions a tercers, excepte les necessàries (bancs, hisenda, etc.). Existix una prestació de servicis per part de CALIBRE 360 CONSULTING, SL, que utilitza l’eina Novti i que s’erigix en encarregat de tractament i té accés a les dades com a proveïdor de la Fundació. També hi ha altres proveïdors que per la prestació normal dels servicis poden accedir a les dades (servicis jurídics, IT, etc.).
Transferències internacionals de dades No existixen transferències internacionals de dades.
Termini de conservació Les dades seran conservades pel temps que siguen necessàries per als fins indicats o, si és el cas, pel temps que siga legalment obligatori.

Consentiment

S’informa que els consentiments obtinguts dels usuaris per a les diferents finalitats són independents els uns dels altres i que l’usuari pot revocar-los de manera individualitzada, sense que això afecte la resta de consentiments prestats.

Exactitud de les dades

L’usuari es compromet a proporcionar dades verídiques i a comunicar els canvis que pogueren existir en les dades.

Dades de tercers

En el supòsit que proporcione dades de tercers, manifesta tindre el consentiment d’estos, així com informar-los del que s’ha recollit ací, l’usuari eximix la Fundació de qualsevol responsabilitat referent a això i el consentiment recaptat queda a la seua disposició en cas que el requerisca.

Menors d’edat

Si l’usuari és menor d’edat, ha de disposar del consentiment previ dels seus pares o tutors abans d’incloure les seues dades personals en els diferents formularis.

DRETS DELS INTERESSATS

L’usuari, com a interessat, té dret a:

– Conéixer si des de la Fundació s’estan tractant les seues dades personals.

– Accedir a les seues dades personals.

– Rectificar les seues dades personals, sempre que siguen inexactes o estiguen incompletes.

– Suprimir les seues dades personals, quan s’entenga que el motiu pel qual se’n disposava ha desaparegut, quan s’haja revocat el consentiment, etc.

– Oposar-se al tractament de les dades, sempre que concórreguen determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular. La Fundació deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

– Sol·licitar la portabilitat de les dades.

– Retirar els consentiments prestats a la Fundació.

A banda de tot l’anterior, els interessats poden fer una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan consideren que la Fundació ha vulnerat els seus drets o no ha satisfet el seu exercici de drets en matèria de protecció de dades. Podeu trobar les dades de contacte de l’AEPD en el seu lloc web: www.aepd.es

Els usuaris podran exercitar els seus drets davant de la Fundació en qualsevol moment i de manera gratuïta, per a la qual cosa hauran d’enviar-nos una comunicació escrita en què es concrete el dret que exercita a qualsevol de les adreces següents:

– Per correu postal a la Fundació (RGPD: exercici de drets) c/ Mar, núm. 29, planta 1a, porta 2 (46003), València.

– Per correu electrònic rgpd@fundacionhortensiaherrero.org amb assumpte “RGPD: Exercici de drets”.

MODIFICACIONS

La Fundació es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, de manera que pot canviar, suprimir o afegir tant els continguts i servicis que es presten a través del web com la forma en què estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre la Fundació i l’usuari es regix per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia s’ha de sotmetre als jutjats i tribunals de la ciutat de València.