Avís legal

Dades de titularitat

La web i el domini www.cahh.es és titularitat d’“HORTENSIA HERRERO, FUNDACIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA” (d’ara en avant, la “Fundació Hortensia Herrero”), amb domicili a València, carrer del Mar, núm. 29, porta 2, CP 46003, inscrita en el Registre de fundacions de la Comunitat Valenciana sota el núm. 557-V i proveïda de NIF G-98.397.466.

Les seues dades de contacte són les següents:

  • Adreça electrònica: info@cahh.es

Esta web té caràcter informatiu i ha sigut creada per la Fundació Hortensia Herrero per a la seua utilització gratuïta i personal per l’usuari d’esta. L’accés a esta web implica el coneixement i l’acceptació dels termes següents:

Condicions generals d’ús

La Fundació Hortensia Herrero no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es pogueren derivar de l’accés o ús que realitze l’usuari de la web o de la informació o contingut allotjat en esta, com tampoc per l’accés a altres matèries en Internet a través de les connexions que, si és el cas, pogueren establir-se amb esta web. 

La responsabilitat de l’ús de la web recau, per tant, en l’usuari, que es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis, no emprant-los per a (i) realitzar activitats il·lícites, ilegals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic, (ii) provocar danys directes o indirectes al Centre d’Art Hortensia Herrero o la Fundació Hortensia Herrero, els seus proveïdors o tercers, i/o (iii) intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris.

L’usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de tota mena que el Centre d’Art Hortensia Herrero o la Fundació Hortensia Herrero o qualsevol tercer puga patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut d’aquest Avís Legal o de la llei en relació amb l’accés i/o utilització de la pàgina web.

Modificacions

La Fundació Hortensia Herrero es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions de la informació que conté esta web, en la seua configuració i presentació, i en els presents advertiments.

Política d’enllaços

La Fundació Hortensia Herrero no assumix cap responsabilitat per informacions de qualsevol tipus que pogueren haver inclòs els usuaris, ni per les informacions contingudes en altres webs no gestionades directament per la Fundació Hortensia Herrero, a les quals esta web puga remetre per mitjà d’enllaços. En conseqüència, la Fundació Hortensia Herrero no serà, en cap cas, responsable del resultat que puga o pretenga obtindre l’usuari de les webs a les quals accedisca a través dels enllaços.

La Fundació Hortensia Herrero no respondrà dels danys i perjudicis que poguera ocasionar l’existència de virus o altres elements que pogueren causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’este lloc web o de llocs web de tercers.

Així mateix, la Fundació Hortensia Herrero no respondrà tampoc de qualsevol interrupció, error o fallada que es produïsca en el sistema a conseqüència d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors connectats a esta.

Propietat intel·lectual de la web – reservats tots els drets

Tots els drets de propietat intel·lectual derivats del contingut d’aquesta pàgina web, el seu disseny gràfic, composicions sonores o visuals, audiovisuals o aplicacions informàtiques expressades en qualsevol codi o llenguatge pertanyen a la Fundació Hortensia Herrero o als seus legítims propietaris que, si escau, s’indiquen en els corresponents drets d’autor, als quals també pertany l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, l’accés al contingut de la web no atorga als usuaris cap dret sobre el mateix. Els usuaris no podran alterar-lo, modificar-lo, explotar-lo, reproduir-lo, distribuir-lo ni comunicar-lo públicament, ni podran exercir cap altre dret que correspongui al titular del dret afectat sense la seua autorització expressa i prèvia, siga la Fundació Hortensia Herrero o qualsevol altre tercer.

Així mateix, tots els noms comercials, marques o qualsevol signe distintiu de qualsevol classe continguts en este lloc web estan protegits per llei, i són propietat de la Fundació Hortensia Herrero o dels seus legítims propietaris, de manera que queden reservats tots els drets sobre estos. Seran, per consegüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol i els seran aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en este camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Els presents advertiments es regiran per la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia que poguera suscitar-se de la seua aplicació i/o interpretació se sotmetrà expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de València, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre, excepte en aquells casos en els quals s’establisca legalment el contrari.