Jason Martin

Ivory Black / Grey

2016

Oli sobre alumini.
200 x 200 cm.

© Jason Martin, VEGAP, Valencia, 2023.

Jason Martin